Termomodernizacja zakładu karnego w Dublinach

W wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Docieplenie ścian budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym w Dublinach” propozycja Zakładu Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis okazała się najkorzystniejsza.
Przedłożona przez Inwest-Seriws oferta spełniała wszystkie wymagania postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała 100 pkt w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.

Wszystkie prace zostaną zakończone do 31.10.2013 roku.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn